Monday, 25 July 2016

STANDARD 3 MALAYALAM UNIT 3 മണ്ണിലെ നിധിമടിയൻ കാക്കയുടെ കഥ

  മണ്ണിലെ നിധി PENCIL MODULE DOWNLOAD

അധ്വാനം
 • അധ്വാനം താന്‍ സമ്പത്ത്
 • എല്ലുമുറിയെ പണി ചെയ്‌താല്‍ പല്ല മുറിയെ തിന്നാം
 • പയ്യെ തിന്നാല്‍ പനയും തിന്നാം
 • ഒരു വേലയ്ക്കിര് വേല
 • ഒത്തുപിടിച്ചാല്‍ മലയും പോരും
 • കണ്ടത്തിലെ പണിക്ക് വരമ്പത്ത് കുലി
 • അധ്വാനത്തില്‍ വേര് കയ്ച്ചാലും ഫലം മധുരിക്കും
 •  സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈപത്ത് വച്ചാല്‍ ആപത്ത് കാലത്ത് കായ് പത്ത് തിന്നാം
 • എല്ലാവരുംതേങ്ങ ഉടയ്ക്കുമ്പോള്‍ ഞാന്‍ ചിരട്ടയെങ്കിലും ഉടയ്ക്കണടെ
 • കട്ടു തിന്നുന്നവനും ,നട്ടുതിന്നുന്നവനും ,തെണ്ടിതിന്നുന്നവനും അടങ്ങിയിരുക്കില്ല
 • ഓടാന്‍ വയ്യാത്തവന്‍ ചാടാന്‍ പോകരുത്
 • വേണമെങ്കില്‍ ചക്ക വേരിലും കായിക്കും
 •  മടിയന്‍ മല ചുമക്കും 

 
 • വേലയില്ലാതെ കൂലിയില്ല
 • വേല ചെയ്യാത്തവന ഊണല്ല 
 • വേലയില്ലെങ്കില്‍ തീനുമില്ല 
 • വിത്തിട്ടവന്‍ വിള കൊയ്യും 
 • അന്നു വെച്ച വാഴ അന്നു കുലയ്ക്കില്ല 
 • ഏത്തയ്ക്ക ഉണ്ടാവണമെങ്കില്‍ ഏത്തമിടണം 
 • ചെറു വാരിയാല്‍ ചോറുകിട്ടും 
 • നട്ടു തിന്നണം ചുട്ടു തിന്നരുത് 
 • പത്തായം പട്ടിണി കിടക്കരുത
 • പണി കുടാതെ പണമില്ല 
 • കൈ അടിയാലെ വയാടു 
 • ഉഴുന്നകാലത്ത്‌ ഊരുചുറ്റി നടന്നിട്ട അറക്കുന്ന കാലത്ത്‌ അരിവാളുമായി വന്നാലോ 
 • പാടത്ത്‌ ജോലി വരമ്പത്ത് കുലി 
 • വിയര്‍പ്പിന്‍റെ വിശപ്പ് സുഖ്മെരും 
 • വേലചെയ്‌താല്‍ കുലി വേഷമിട്ടാല്‍ കാശ 
 • വിത്ത്‌ ഗുണം പത്ത്‌ ഗുണം
 • അണ്ണാറക്കന്നനും തന്നാലായത് 
 • ആനയ്ക്ക് തടി ഭാരം ഉറുമ്പിനരി ഭാരം 
 • ഉന്തിന്‍റെ കുടെ ഒരുതളളം കുടെ
 • സദ്യ മറന്നാലും പട്ടിണി മറക്കില്ല 
 • അപ്പുറത്ത്‌ തേങ്ങാ തിരുവുമ്പോള്‍ ഇപ്പുറത്ത് ചിരട്ടയെങ്കിലും തിരുവാണോ 
 • അല്ലലുള്ള പുലയിയെ ച്ചുളളലുളള കാടറിയു

കൃഷിച്ചൊല്ലുകൾ

 • ഉടമയുടെ കണ്ണ് ഒന്നാംതരം വളം.
 • കതിരിൽ വളം വച്ചിട്ടു കാര്യമില്ല!
 • അടയ്ക്കയായാൽ മടിയിൽ വയ്ക്കാം അടയ്ക്കാമരമായാലോ
 • അടുത്തുനട്ടാൽ അഴക്, അകലത്തിൽ നട്ടാൽ വിളവ്
 • അമരത്തടത്തിൽ തവള കരയണം
 • ആരിയൻ വിതച്ചാ നവര കൊയ്യാമോ
 • ആഴത്തിൽ ഉഴുതു അകലത്തിൽ നടണം
 • ആഴത്തിൽ ഉഴുത് അകലത്തിൽ വിതയ്ക്കുക
 • ഇടവംതൊട്ട് തുലാത്തോളം കുട കൂടാതിറങ്ങൊല്ല
 • ഇല്ലംനിറ വല്ലം നിറ പെട്ടി നിറ പത്തായം നിറ
 • ഉരിയരിക്കാരനു എന്നും ഉരിയരി തന്നെ
 • ഉഴവിൽ തന്നെ കള തീർക്കണം
 • എളിയവരും ഏത്തവാഴയും ചവിട്ടും തോറും തഴയ്ക്കും
 • എള്ളിന് ഉഴവ് ഏഴരച്ചാൽ
 • എള്ളുണങ്ങുന്ന കണ്ട് നെല്ലുണങ്ങണോ
 • എള്ളുണങ്ങുന്നതെണ്ണയ്ക്ക്, കുറുഞ്ചാത്തനുണങ്ങുന്നതോ?
 • ഒക്കത്തു വിത്തുണ്ടെങ്കിൽ തക്കത്തിൽ കൃഷിയിറക്കാം
 • ഒരു വിള വിതച്ചാൽ പലവിത്തു വിളയില്ല
 • കണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ വിദ്യയും വെണ്ണീരിൽ വിളഞ്ഞ നെല്ലും
 • കണ്ടം വിറ്റു കാളയെ വാങ്ങുമോ
 • കന്നിയിൽ കരുതല പിടയും (കരുതല എന്നത് ഒരിനം മത്സ്യമാണ്)
 • കന്നൻ വാഴയുടെ ചുവട്ടിൽ പൂവൻ വാഴ കിളിർക്കുമൊ
 • കന്നില്ലാത്തവന് കണ്ണില്ല
 • കർക്കടകം കഴിഞ്ഞാൽ ദുർഘടം കഴിഞ്ഞു
 • കർക്കടകത്തിൽ പത്തില കഴിക്കണം
 • കർക്കിടക ഞാറ്റിൽ പട്ടിണി കിടന്നതു പുത്തിരി കഴിഞ്ഞാൽ മറക്കരുതു്‌
 • കർക്കിടകച്ചേന കട്ടിട്ടെങ്കിലും തിന്നണം
 • കല്ലാടും മുറ്റത്ത് നെല്ലാടില്ല
 • കളപറിക്കാത്ത വയലിൽ വിള കാണില്ല
 • കളപറിച്ചാൽ കളം നിറയും
 • കാറ്റുള്ളപ്പോൾ തൂറ്റണം
 • കാർത്തിക കഴിഞ്ഞാൽ മഴയില്ല
 • കാലം നോക്കി കൃഷി
 • കാലത്തേ വിതച്ചാൽ നേരത്തേ കൊയ്യാം
 • കാലവർഷം അകത്തും തുലാവർഷം പുറത്തും പെയ്യണം (തെങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത്)
 • കുംഭത്തിൽ കുടമുരുളും
 • കുംഭത്തിൽ കുടമെടുത്തു നന
 • കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം, മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻകണ്ണോളം
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും മാണിക്യം
 • കുംഭത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ കുപ്പയിലും വിള
 • കൂര വിതച്ചാൽ പൊക്കാളിയാവില്ല
 • കൊന്ന പൂക്കുമ്പോൾ ഉറങ്ങിയാൽ മരുതു പൂക്കുമ്പോൾ പട്ടിണി
 • കൃഷി വർഷം പോലെ
 • ചേറ്റിൽ കൈകുത്തിയാൽ ചോറ്റിലും കൈ കുത്താം
 • ചോതികഴിഞ്ഞാൽ ചോദ്യമില്ല
 • ഞാറ്റിൽ പിഴച്ചാൽ ചോറ്റിൽ പിഴച്ചു
 • ഞാറായാൽ ചോറായി
 • തിന വിതച്ചാൽ തിന കൊയ്യാം, വിന വിതച്ചാൽ വിന കൊയ്യാം
 • തിരുവാതിര ഞാറ്റുവേലയ്ക്കു വെള്ളം കേറിയാൽ ഓണം കഴിഞ്ഞേ ഇറങ്ങൂ
 • തുലാപത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിലാപൊത്തിലും കിടക്കാം
 • തേവുന്നവൻ തന്നെ തിരിക്കണം
 • തൊഴുതുണ്ണുന്നതിനെക്കാൾ നല്ലത്,ഉഴുതുണ്ണുന്നത്
 • തൊഴുതുണ്ണരുത്, ഉഴുതുണ്ണുക
 • ധനം നില്പതു നെല്ലിൽ, ഭയം നില്പതു തല്ലിൽ
 • നട്ടാലേ നേട്ടമുള്ളൂ
 • നല്ല തെങ്ങിനു നാല്പതു‍ മടൽ
 • നല്ല വിത്തോടു കള്ളവിത്തു വിതച്ചാൽ നല്ല വിത്തും കള്ളവിത്താകും
 • നവര വിതച്ചാൽ തുവര കായ്ക്കുമോ
 • പടുമുളയ്ക്ക് വളം വേണ്ട
 • പത്തുചാലിൽ കുറഞ്ഞാരും വിത്തുകണ്ടത്തിലിറക്കരുത്
 • പതിരില്ലാത്ത കതിരില്ല
 • പുഴുതിന്ന വിള മഴുകൊണ്ട് കൊയ്യണം
 • പൂട്ടുന്ന കാളയെന്തിനു വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തറിയുന്നു
 • പൊക്കാളി വിതച്ചാൽ ആരിയൻ കൊയ്യുമോ?
 • പൊന്നാരം വിളഞ്ഞാൽ കതിരാവില്ല
 • മകരത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മലയാളം മുടിയും
 • മത്തൻ കുത്തിയാൽ കുമ്പളം മുളക്കില്ല
 • മണ്ണറിഞ്ഞും വിത്തറിഞ്ഞും കൃഷിചെയ്യണം
 • മണ്ണറിഞ്ഞു വിത്തു്‌
 • മണ്ണും ചാരി നിന്നവൻ പെണ്ണും കൊണ്ടു പൊയി
 • മണ്ണു വിറ്റു പൊന്നു വാങ്ങരുതു്‌
 • മരമറിഞ്ഞ് കൊടിയിടണം
 • മാങ്ങയാണേൽ മടിയിൽ വെക്കാം, മാവായാലോ ?
 • മിഥുനം കഴിഞ്ഞാൽ വ്യസനം കഴിഞ്ഞു
 • മീനത്തിൽ മഴ പെയ്താൽ മീനിനും ഇരയില്ല
 • മീനത്തിൽ നട്ടാൽ മീൻ കണ്ണോളം, കുംഭത്തിൽ നട്ടാൽ കുടയോളം.
 • മുതിരയ്ക്ക് മൂന്നു മഴ
 • മുൻവിള പൊൻവിള
 • മുണ്ടകൻ മുങ്ങണം
 • മുളയിലറിയാം വിള
 • മുളയിലേ നുള്ളണമെന്നല്ലേ
 • മുള്ളു നട്ടവൻ സൂക്ഷിക്കണം
 • മേടം തെറ്റിയാൽ മോടൻ തെറ്റി
 • വയലിൽ വിളഞ്ഞാലേ വയറ്റിൽ പോകൂ
 • വയലു വറ്റി കക്ക വാരാനിരുന്നാലോ
 • വരമ്പു ചാരി നട്ടാൽ ചുവരു ചാരിയുണ്ണാം
 • വളമേറിയാൽ കൂമ്പടയ്ക്കും
 • വളമിടുക, വരമ്പിടുക, വാരം കൊടുക്കുക, വഴിമാറുക
 • വർഷം പോലെ കൃഷി
 • വിതച്ചതു കൊയ്യും
 • വിത്തുഗുണം പത്തുഗുണം
 • വിത്തുള്ളടത്തു പേരു
 • വിത്താഴം ചെന്നാൽ പത്തായം നിറയും
 • വിത്തിനൊത്ത വിള
 • വിത്തെടുത്തുണ്ണരുതു്
 • വിത്തുവിറ്റുണ്ണരുത്
 • വിത്തൊന്നിട്ടാൽ മറ്റൊന്നു വിളയില്ല
 • വിളഞ്ഞ കണ്ടത്തിൽ വെള്ളം തിരിക്കണ്ട
 • വിളഞ്ഞാൽ പിന്നെ വച്ചേക്കരുതു്‌
 • വിളഞ്ഞാൽ കതിർ വളയും
 • വിളയുന്ന വിത്തു മുളയിലറിയാം
 • വേരു വെട്ടിക്കളഞ്ഞു കൊമ്പു്‌ നനയ്ക്കുന്ന പൊലെ
 • വേരിനു വളം വയ്ക്കാതെ തലയ്ക്കു വളം വച്ചിട്ടെന്തു കാര്യം
 • വേലിതന്നെ വിളവുതിന്നുക
 • സമ്പത്തുകാലത്തു തൈ പത്തുവച്ചാൽ ആപത്തുകാലത്തു കാ പത്തു തിന്നാം
 • കന്നിക്കൊയ്ത്തിന്റെ സമയത്ത് മഴ ദോഷം തീരും

3 comments: